Museibyggnaden - Militsibostaden

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Militiebostället, nuvarande museèt, byggdes 1739 "13 3/4 alnar lång, 9 alnar bred 3 alnar hög inom knutarna". Huset reparerades 1833 då bl.a. taket höjdes till"5 alnar högt inom knutarna". Museèt äger cirka 1200 föremål av olika slag representerande ortens liv i helgd och söcken under flera sekler. Den drivande kraften bakom museèts samlingar var folkskolärare Osvald Karlson. Den första katalogiseringen utfördes av professor Olof Hasslöf, även han gammal Sotenäsbo.


När Sven Dahlöv 1724 övertog "gården" krävdes en ombyggnad av boningshuset, ett krav som då redan diskuterats i 30 år utan leda till handling. Byggnaden som fanns verkar ha varit en bodtadslänga bestående av 3 stugor, en framkammare, en mindre kammare och två förstugor som höll de 3 stugorna samman. Av dessa var den äldre av "ryggåstyp" med ett fönster på taket, ett på gaveln. Den yngre stugan användes som vardagsrum, hade två fönster på norra gaveln och låg vägg i vägg med en framkammare som gick innanför denna tvärs genom huset. Bostadslängan kallades bondehuset, antagligen beroende på att den funnits på gården innan den innan denna indelats till militiehemman.


Då husesyn 1750 ånyo hölls på Hunnebo visade det sig att stora förändringar skett på fälväbel-bostället. Före detta Fältväbel Håkan Hammarberg som bott där i 12 år och avlidit, hade 1739 låtit uppföra en ny huvudbyggnad. Denna var 8m. lång, 6m. bred och ej fullt 2m. hög samt byggd av grantimmer och vilande på berg-grund och väggarns var klädda med bräder och tätade med näver och torv i likhet med taket. Byggnaden bestod av en stuga med spikat golv och två fönster på vardera södra och norra långväggen. Innanför stugan låg en kammare med bjälktak två fönster på gaveln samt en järnbeslagen dörr med smällås, i kammaren fanns en väggfast säng, på loftet hade inrättats ett visthus till vilket man kom på en trappa, överklädd med bräder, direkt från gården. Den gamla stugan fanns kvar och vid denna tid hade Hammarberg uppfört två bodar med källare under. Ett nytt fähus och ett redskapshus hade tillkommit. Över ett tunnland åker var nyupptaget och dikena kring åkrarna och ängarna var närmare 500 m. långa. Kommisionen var nöjd med synen och anslog medel för uppförande av en gäststuga med kammare och loft samt några uthus.

Museibyggnaden -  Militsibostaden


EN DEL AV MUSEÈTS INTERIÖR