Sotenäsgillet

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

Hembyggdsföreningen

Sotenäsgillet

Föreningen startade på försommaren 1927 och då var namnet Fornminnesföreningen Sotenäsgillet. En av förgrundspersoner till bildandet av föreningen var grosshandlare James Svensson. James Svensson var också med att bilda Fornminnessällskapet Vikarvet i Lysekil.

Föreningarna startdades som en reaktion mot industrialismen genombrott som innebar att hantverksmässiga arbete som utförts övertogs av industrin. En hel hantverkskultur hotades.

Runt om i Sverige började en motrörelse växa fram som ville slå vakt om värdena innan de hade gått förlorade. Det var så Skansen i Stockholm kom till.

Fornminnessällskapet Vikarvet i Lysekil som grundades 1915 var tidigt en samlande och drivande auktoritet .

Det var på en Vikarvasstämma i Lysekil 1926 som folkskollärare Oswald Karllson för första gången offentligt förde fram tanken på att skapa en museigård på Sotenäset.

Han hade hört tl av bl.a. konsul A.W Christensson, grosshandlare James Svensson, och skalden Fredric Nycander som alla hade framhållit betydelsen av att bevara landskapets säregna byggnader.

Då föreslog Oswald Karlsson att det gamla Boställshuset på Hunnebo Gård skulle bevaras och ev. iordningställas till hembygdsgård.

Den 21 december 1927 inbjöds intresserade Sotenäsbor till ett möte i Hunnebostrand för att se om intresse fanns att bilda en fornminnesförening. Sammanträdet leddes av konsul A.W. Christensson och vid sin sida hade han ”Föreståndaren för fornhemmet i Lysekil” Hendrik Christensson.

Mötet beslutade att bilda en förening som skulle heta Fornminnesföreningen Sotenäsgillet och i stadgarna som antogs står det att föreningen hade till ändamål att

”I Vikarvets anda befrämja Hembygdsvården inom Sotenäs Härad”.

Gammelgården invigdes den 11 august 1928 av lanshövding Oscar von Sydow.

 

Postadress Kontakt

Museivägen 3 0523 55 380

456 61 Hunnebostrand kontakt@sotenasgillet.se