Sotenäsgillet

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Hembyggdsföreningen

Sotenäsgillet

Föreningen startade på försommaren 1927 och då var namnet Fornminnesföreningen Sotenäsgillet. En av förgrundspersoner till bildandet av föreningen var grosshandlare James Svensson. James Svensson var också med att bilda Fornminnessällskapet Vikarvet  i Lysekil.

Föreningarna startdades som en reaktion mot industrialismen genombrott som innebar att hantverksmässiga  arbete  som utförts  övertogs  av  industrin.  En hel hantverkskultur  hotades.

Runt  om  i  Sverige  började  en  motrörelse  växa  fram  som  ville  slå  vakt  om  värdena  innan  de  hade  gått  förlorade.  Det  var  så  Skansen  i  Stockholm  kom  till.

Fornminnessällskapet  Vikarvet  i  Lysekil som  grundades  1915  var  tidigt  en  samlande  och  drivande auktoritet .

 

Det  var  på  en  Vikarvasstämma  i   Lysekil  1926  som  folkskollärare  Oswald  Karllson  för  första  gången  offentligt  förde  fram  tanken  på  att  skapa  en  museigård  på  Sotenäset.

Han  hade  hört  tl  av  bl.a.  konsul  A.W Christensson,  grosshandlare  James  Svensson,  och  skalden  Fredric  Nycander  som  alla  hade  framhållit  betydelsen  av  att  bevara  landskapets  säregna  byggnader.

 

Då  föreslog  Oswald  Karlsson  att  det  gamla  Boställshuset  på  Hunnebo  Gård  skulle  bevaras  och  ev.  iordningställas  till  hembygdsgård.

Den  21  december  1927  inbjöds  intresserade  Sotenäsbor  till  ett  möte  i  Hunnebostrand  för  att  se  om  intresse  fanns  att  bilda  en  fornminnesförening.  Sammanträdet  leddes  av  konsul  A.W.  Christensson  och  vid  sin  sida  hade  han  ”Föreståndaren  för  fornhemmet  i  Lysekil”  Hendrik  Christensson.

Mötet  beslutade   att  bilda  en  förening  som  skulle  heta  Fornminnesföreningen  Sotenäsgillet  och  i  stadgarna  som  antogs  står  det  att  föreningen  hade  till  ändamål att 

 

”I Vikarvets  anda  befrämja  Hembygdsvården  inom  Sotenäs  Härad”.

 

Gammelgården invigdes den 11 august 1928 av lanshövding Oscar von Sydow.