Fornborgar

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Fornborgar

 

I Bohuslän finns det 123 fornborgar och i vårt område i Sotenäs finns det två samt en på gränsen till Tanum. Fornborgarna var i bruk under nästan 2000 år och användningsområdet har hunnit skifta betydligt under åren. En möjlig indelning av fornborgarna är.

 

-boplatsborgar, som låg i närheten av en gård eller by

-tillflyktsborgar, i avskilt läge från bebyggelse

-farledsborgar, längs vattenleder

-gravinhägnader

 

De allra tidigaste fornborgarna började uppföras under mitten av bronsåldern, från 1300-talet f.Kr. och framåt. Dessa tidiga fornborgar användes förmodligen som religiösa kultplatser. De känns igen på sina relativt klena murar, som istället för försvarssyfte snarare hade en symbolisk betydelse. De avskilde, liksom dagens kyrkogårdsmurar, det heliga området från "den vanliga världen".

 

Senare fornborgar har kraftigare murar och ligger oftast i branta och svårintagliga bergslägen. Här är det alltså snarare fråga om försvarsborgar. Dessa var vanligast under den s.k. folkvandringstiden (400-550 e.Kr) under järnåldern. Det var en orolig tid där olika lokala härskare sökte vinna makt och inflytande och behovet av att kunna skydda och försvara sig var stort. Efter folkvandringstidens slut byggdes mycket få fornborgar.Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se