Namn på platser

 

Hembygdsföreningen

Sotenäsgillet

Bjarne Josefsson

Bjarne Josefsson

 

Bjarne Josefsson har under många år arbetat arbetat med att bevara vårt historiska kulturarv.Engagemang i styrelserna för Bildarkivet och Sotenäsgillet, men också iarbetsgrupper som resulterat i att arbetet finns i tryck.

Bjarne är vår "språkpolis"

 

Här nedan presenteras en lista på "Strànarnes namn på platser "

Strànarnes namn på platser – Upplaga 4 dec 2014 -

 

Alpene = det ”egentliga” namnet på vad allt för många vill kalla Alperna.

– Alla vet att Alperna ligger på den europeiska kontinenten.

 

Amundsdàrn = dalen och badplatsen vid Nolfjord nära Ulbersamn - kallas ibland felaktigt för Hästedàrn, som ligger närmare Ôdden i Stràné.

 

Aschum = äldre namn på Askum; jfr Askim vid Göteborg.

På 1300-talet skrev man Askæim

 

Bánkebert = Bankeberget, där Bankebergshemmet ligger.

 

Bergbratta/Bergebratta = det branta berget vid Klevekil, Hovenäsbron.

 

Betelsbácken = den branta delen av Lärkgatan vid Betel.

 

Blinntarmen = Blindtarmen, smal brant genväg mellan Hunnebovägen och Skolgatan. Den enda gata i Hbs som fick behålla lokalbefolkningens egen benämning vid införandet av gatunamn i samhället.

 

Bomanshagen = parkområdet nedanför f.d. Tossenes Kommunalhus.

Det gamla namnet är Madisônske småhawane.

 

Bronebácke = område i södra delen av Stenklev i Hbs. När skolhusen kom till

började kommunmyndigheten att skriva och säga Brunebacke.

 

Brännarekôôl = den kulle på vilken påskefyrn avbrändes

 

Bullarn = Bullaren/Bullarebygden.

bulleng -en, -ar, -ane = person från Bullaren/Bullarbygden.

 

Bufwalstrand = så stavades namnet 1755 i mantalslängden.

 

Buvallsrànn = Bovallstrand

 

Buvall = Bovallstrand

buvall│it -itt -en, -er, -ene = bovallstrandsbo

 

Bygget [akut accent] = sjömärket Kornö Bygg på Lilla Kornö.

 

Bäckmansbácken = en tidigare benämning på Trastgatan.

Bäffen│dàl -dàrn = Bärfendal. På 1300-talet skrev man Berofiardal.

Biskop Jens skrev Berffverdal 1595. Se Åbyfjorn nedan.

 

Bögebácka av bog -é, bögar, bögane - av danskans namn på bokträdet.

 

Dánsarefläcken, ett annat namn för Glada hörnet. Se nedan.

 

Domarrengen = en numera fullstädigt igenväxt domarring nära Brattebyvägen 3582 [Astrid Wilhelmsson]; På 1960-talet var ringen fullt synlig.

 

Drat = Draget på Malmön.

 

Drecke-Kálles trapp = en trätrappa som fanns från Dinglevägen upp till

Kapsylberget och Hemon. Kálle hade höns på Kapsylberget.

 

Eklûnsbácken = sträcka på Torgatan mellan Stationsgatan o Postgatan

 

Elefantràvé = namnet på en idag delvis bortsprängd bergformation på

Björkhôlmens nordvästra sida.

 

Elsavallen = mindre gräsplan där husen på Klarinettvägen 1 och 3 har byggts

 

Erne/Ärne = strànarnes namn på gården Ellene. Fastigheterna i norra

Hunnebostrand ligger på Ellenes mark.

 

Frôntavallen = var en mindre ”fotbollsplan” söder om det rivna skolhuset på

Bronebácke. Evert Olsson byggde en villa på planen i slutet av

1940-talet. [”Lindahlshuset” på Banjovägen].

 

Fölemyré = myr i Skàlbergé som har blivit restaurerad under 1990-talet.

 

Förtrôllande ön = Strànarnes namn på Hållsholmen/Hôllshôlmen.

 

Gabet = sundet vid bron till Jönsö i Hbs.

 

Gámlemyr = myr på Bögebáckas utmarker nära Valås.

 

Glada hörnet = plats i början av Lökholmsvägen mot Kockängé där ungdommen brukade samlas på 1920-talet. Kallades även Dánsarefläcken.

 

Gravene = Gravarne

gravare = -arn, -are el. -rar,- rane = gravarnebo

Grinnemyré = område strax öster om HG&IF: s fotbollsplan vid Brattebyvägen.

 

gúllhôlmekog = ”skrytord”, 3-4 ggr. fisk mot ett vanl. kok. Se malmökog.

Gyttebôrr = Göteborg

 

Gåsdamen/Gåsedammen = damm i västra Skàlbergé som utplånades vid

tillkomsten av husbebyggelsen på platsen.

 

Gästisbácken = alternativ benämning på Plangàddá; Se Plangàddá.

 

Hàbby = Haby se Sodà nedan.

 

Halsen = Hirtshals

halsebu = person från Hirtshals.

 

Hamné = Ulebergshamn; Även Ullbersam el. Ullbersamn el. Ullebershamn

hamn│are = -arn, -are, el. -rar, -rane = ulebergshamnsbo

hamnekalvar = öknamn på inv. i Ulebergshamn

 

Hawen = markområde vid fastigheten S. Strandgatan 23 (se även Smäll).

 

He = östra Hunnebostrand. Fiinpratare säger numera Hedalen.

 

Hellnersbácken alias Telegrafbácken = den del av Köpmansgatan som går

från Fjällbovägen till Ångbåtskajen.

 

Hemon = området där Erik Bäckmans stenhuggeri låg/ nu kommunförråd.

 

Hemyré = liten myr på He som utplånades vid tillkomsten av småhusen på He.

 

Hôle [tjockt l] = på standardsvenska säger man Håle.

 

Hôlmen [tjockt l] = Gerlesborg

 

Hommergàddá = skämtsamt namn på sträckningen Trast-Storkgatan i Hbs.

 

Hôttebygdé = bygden norr om Sotenäs härad.

hôtte = person som bor norr om Sotenäs; Även nord- el. nolhôtte (jfr nolbu).

Not. Axel Emanuel Holmberg skriver 1867: ”Inbyggarna i norra länet kallas Håttar, och deras land Håttebygden. Håttarne benämnas aldrig så af några andra, än af sina södra grannar.

nordhôtte/nolhôtte se hôtte

nolbu [tjokt l] = namnet på Bohusläningarna norr om Bôttnafjorn jfr med hôtte.

 

Howane/Howarne = gårdsnamn på Ödby; Granngården kallas Klövvá.

 

Howeberg/Högeberg = Strànarnes namn på Söndre Hoge Berg.

 

Howdengé = område på Bronebácke i Hbs; Postadress Stationsgatan 1.

 

Howen = mindre område bakom f.d. Södra Konsum i Hbs.

 

Howlôcká = försvenskat till Höjdlyckan; Ligger uppe i Skàlbert, Hbs.

 

Hundebogaard = kallades Hunnebo gård år 1587.

 

Hunneboberg = Sjöfartsverkets namn på det 67 m höga berget vid Stycket.

 

Hunnebo husberg kallas av Strànarne för Rössebert.

 

Hunnbu el. Hunnebu = kvarter i Hbs. Söder om Högeberg. Se infogad karta.

 

Hunnbú jàle = Gärdet där fotbollen började på allvar. Senare, in på 1900-talet, byggdes provinsialläkarmottagning och folkskola (Storskoorn) samt på 1990-hus med apotek, bank, ny läkaremottagning och bostäder på gärdet.

 

Hunnbú kile kallas oftast numera för Hunnebo lera.

 

Hunnbu klôvver = Strànarnes namn på Hunnebo klovor.

Not. Många envisas med att bruka det obohuslänska namnet Hunnebo klyfta.

 

Hunnbu stycke/Stycket = område vid Lyckebo, där rondellen Askum,

Kungshamn och Hunnebostrand är belägen.

 

Hunnbustran(n) = Hunnebostrand

Stavades Hunnebo Strand i 1770 års mantalslängd.

Fastigheterna i södra Hunnebostrand ligger på Hunnebo gårds mark.

Norra Hunnebostrand ligger på ”gården” Ellenes mark.

Gränsen mellan Hunnebo och Ellene följer i stort Torgatans sträckning.

 

Hûrn = sundet mellan Ödby ö och Skeppsholmen i Hbs.

 

Hvalarne så stavades Valane på 1800-talet.

 

Hästedàrn = Dalen strax norr om Ôdden. Förr en camping- och badplats. Numera har själva dalen där campingen låg bebyggts med bostadshus.

 

Högeberg /Howeberg = Strànarnes namn på Söndre Hoge Berg.

 

Ilsbácke vàn = Tosteröds vatten

 

Jordbaná/Jolbaná = var Sveriges första riktiga Speedwaybana.

Banan lades ner under 2:a världskriget. Den låg på gården Bögebácka.

 

Julias hälla = en berghälla, mellan Turessons och Sodàrns hus på Svalgatan. Hällá ligger numera under Svalgatans asfalt. På 1940-talet åkte barnen kana

på hällá, sittande på en liten papp- eller masonitskiva

.

Jönsömyré/Jönserömyré = myr på Jönsö som hotas att igenväxtning.

 

Jönsö, Jönsrö eller Jönserö kallades av de äldre ibland för Jonsö.

De tre förstnämnda” måste få godkänt”. Sankt Görans ö är ett patetiskt namn i Bohuslän. Sankt Göran alias Georg den helige har sitt ursprung i den katolska världen. I Sverige är namnet klart Stockholmsorienterat med namn som:

Sankt Görans församling, Sankt Göran och draken, Sankt Görans Sjukhus m.fl. [Sankt Göran är ett gammalt sjukhusnamn i Stockholm. Redan 1271 grundades ett sjukhus på Brunkebergsåsen som 1288 fick namnet Sankt Jöran].

 

Kajet = äldre namn på Mellankajen i Hbs.

 

Kapsylbert -berget = område på Hemon vid Nybefabriken i Hbs.

där ölgubbarna satt och drack A. Karlssons pilsner på 1950-talet.

 

Karlsten/Kalsten = platsen där Karlstenane/Kalstenane* bodde fram till 1948;

*)Ett släktöknamn. Nutida adress är Norra Strandgatan 10.

 

Kattesán = badplats på Malmöns östra sida.

 

Kebärt/Tjebärt = Keberget vid Uleberg med spår av en fornborg.

 

Kleve [tjockt l] = den branta delen av Höjdlyckevägen på Skalberget i Hbs.

Kläven = ön Kleven vid Smögen [grov acc].

 

Klövvá = gårdsnamn på Ödby; Grangård med Howane.

 

Knishôlmen = Ulebergshamnsbornas namn på Knivshôlmen.

Knôrrn = kvarter på Hovenäset [knôrr betyder gränd].

 

Knôrrar = kläggenamn på en släkt med rötter i Knôrrn på Hovenäset.

 

Kockängé = äng som fanns vid Löghôlmen i Hbs.

 

Kónsûmbácken = sörstrànarnes namn på delsträckan av Hunnebovägen

från Östanvindsgatan fram till S. Strandgatan27.

 

Kôrpestan = Uddevalla; Även Kôrpehôlá (se uddevallare).

 

Krané = närområdet vid Ångbåtskajen (Norra kajen) i Hbs. (Rune på Krané)

 

Krogen (1) = område öster om väg 174 vid gården Svenserö.

Krogen (2) = område på Västerlié (Västerliden) nära Hönsebedet;

Áxel i Krogen bodde där. Kanske att platsen kallas Krogen efter

Áxel och inte tvärt om?

 

Kvit = område mellan Uleberg och Ulebergshamn (Kvits skola);

kvi, kvit, kvitt = inhägnad för betesdjur

 

Kvistrûmsälvé = Kvistrumsälven, Örekilsälvens sträcka från Kärnsjön till

Saltkällefjorn. [Saltkälla av det Bohuslänska saltkäle (saltkittel);

Man kokade bort vattnet i saltvattnet för att få salt.

 

Kvärnbert = ett ratat namn av folk som vill säga Kvarnberget. Fiint ska dä va.

 

Kvärnfôrsen = ett ratat namn av folk som vill säga Kvarnforsen.

 

Kyrkowikstrand = gammalt namn på Kyrkvik i Lysekil.

 

Kärrshöl [tjockt l] = stavades Kjershålan 1833, Kärrshåla 1952, Kärrshål 2008.

 

Körkeklôvvá [tjockt l] = (Kyrkeklåvan) gammalt namn på platsen där en

gammal kyrkogård ligger mellan adresserna Hunnebovägen 26 och 28 i Hbs

.

Lahälla = Land- och hamnområdet mellan Jönsrö och Skeppshôlmen i Hbs.

 

Lejonberget = patetiskt olustigt malplacerat namn som de styrande i Hbs på

1930-talet försökte kalla Howeberg/Högeberg alias Söndre Hoge Berg för.

De riktiga folkliga namnen på berget ansågs inte vara fiina nog.

 

Lelle Bre-bow = den lilla badviken åt norr på Jönsrö; jfr Store Bre-bow.

Lenas hûl [tjockt l] = sundet mellan Köö (Keö) och Gluppö nära Tullboden.

 

Lervig = Lerwick på Shetlandsöarna.

 

Lortesán = plagen vid Ramsviks Camping; Se Ekonomiska kartan.

 

Lortôdden = udden väster om Lortesán; Ahlqvists sommarhus ligger där.

 

Lyschyl, Lyschil = Lysekil

lyschyl│are -arn, --, -(r)ane = lysekilsbo

 

Madisônske småhawane kallades Bomanshagen på 1920 -30-talen.

 

Máé = 1. område i Rörby 2. Madenvägen på Smögen [mad = sankt område]

 

Malibácken = del av Dinglevägen mellan Hönsbetet och korsvägen

Brattebyvägen/Köpmansgatan.

 

Maliskowen/Maliskogen = mindre skogsparti vid Hönsbedet/Hönsebetet.

"malmö-barnen" eller "malmö-pyttarna" [ från folktron] = en i våra dagar

småväxt och utdöd art som via isflak hade drivit till ön från Jylland

 

malmö│arn, -are, -ane = malmönbo

 

malmöbu -n, -r, -ne = malmönbo

 

malmökog = ”skrytord”, 3-4 ggr. fisk mot ett vanl. kok. Se gúllhôlmekog.

 

Màndàgàddá = den branta backen vid Kláckemandas hus. Förbinder

Sunnanvindsgatan med Västanvindsgatan.

 

Mattsebácken = smal gångväg som en gång förband N. Strandgatan med

Köpmansgatan på norra sidan om den rivna Mattsegårn.

 

Mattsegårn = ett utplånat handelshus som en gång låg i Norstràné .

 

Mattsehagen = område som en gång tillhörde Mattsegårn i Norstràné.

 

Môll´sun = Mollösund

môllbu = -n, -r, -ne = mollösundsbo

môllbukärengar = vita luftiga stackmoln(cumulusmoln) om sommaren.

 

Musesaras sal = plats vid tennisbanan i Hbs.

Myrtôrpet = det gamla namnet på Lövhagen.

 

Nilgàddá = ursprungliga namnet på Nygatan i Gravarne.

 

Nolfjord = Nordfjord

 

Nolstràné/Norstràné = kvarter i nordvästra Hd. Se infogad karta.

 

Norstrànsbert = Strànarnes namn på Nordre Hoge Berg.

 

Nyströmshagen/Nyströmshawen = markområdet där P.A. Nyströms

slakterikomplex låg.

 

Näset = Hogenäs näs, numera Hovenäset

näs│are -arn, - are el. –rar, -rane = hovenäsbo

 

Nôrjet = Norge

nôrsk│e -n, -ar, -ane = norrman; feminimt: e nôrska, den nôrská

baggar/norrbaggar = svenskarnas öknamn på Norrmän.

Not. Birger Jarl förbjöd svenskar att kalla norrmän för baggar år 1257.

 

Ôdden = udde vid Norstrànsbert som fiinpratarna numera kallar Udden.

 

Olost [tjokt l] = Orust

olostebu = -n, -r, -ne = orustbo

 

Ollesbácken = detsamma som Fjällbovägen i Hbs.

 

Piruppebácken = den branta backen till Hästedàrn vid Liljedalshuset.

 

Plan = området på ömse sidor om Plagàddá vid Hotell Gästis i Hbs.

 

Plangàddá = branta delen av Torgatan vid Hotell Gästis i Hbs.

[i Ulebergshamn finns en gata som heter Plangatan]

 

Prinsekôôl = obebyggd kulle belägen mellan Seglaregatan och

Nordanvindsgatan i Hbs.

 

Pelthowen = område nära Lövhagen vid Brattebyvägen.

 

Pytthawen = område nära Kämpestenane öster om Valarne.

pyttar = öknamn på malmönborna.

 

Pålverket = den långa smala bryggan längs Jönserös östra sida.

 

Qvantebryggá = brygga(J) i Styrmansgatans förlängning innan hamnen blev

utbyggd. Den enda brygga som fanns söder om bron till Jönsö.

 

Ragattá/Ragattebacken = namnet på en brant och kurvig del av

Asslerödsvägen.

 

Ramneklôvvá /Ramneklovan i Fjällbacka kallas klôvvá, av turistiska skäl,

för Kungsklyftan.

 

Ránsvig = många sotenäsbors ”uttal” av Ramsvik

 

Ránsvigsôdden = nordligaste ôdden på Ránsvig.

 

Ràvé = del av Nolstràné (Norstràné) i Hbs. Se Rom nedan.

Riern el. Rien = försvenskat till Rinnane. Område nära kolerakyrkogården vid

Varpekil/Klevekil. Hovenäsborna säger ofta Riern el. Rien

 

Robácken/Robáckanè = området söder om Gámlegårn i Hbs.

 

Robarebàcken = f.d. varvsområde vid Hagaberg, Kungshamn.

 

Robaresten = plats vid Orsten där man ropade till Tryggö.

 

Rom= område i Nolstràné som i stort sammanfaller med Ràvé. Se Ràvé ovan.

 

Rävbert = Strànarnes namn på Rävberget.

 

Rö = Röd vid Åbyfjorn, Skrevs Røidt på 1590-talet. (kommer av røja,röjning)

 

Rössebert = Strànarnes namn Hunnebo husberg.

 

Rössedammane (östra o västra) = myrar på Hunnebo husberg alias Rössebert.

 

Salandershawen = markområde ovanför Gästis där Konsumbutiken låg.

 

Sán = sjökanten mellan Mellankajen och Södra kajen i Hbs.

 

Sán = sjökanten nedanför Knôrrn på Hovenäset.

 

Sibirien = stenhuggarnas namn på området på Skalberget där tv-masterna står.

Silleklövvá = liten smal klovformad vik på västra Söö.

 

Silvers kaj = tidigare namn på en del av Södra kajen mitt för Badhuset i Hbs.

 

Simonshagen = markområde mellan kyrkan och Köpmansgatan.

 

Sjuklövvá = f.d. fest- och tummelplats i övre Stenklev i Hbs.

 

Skaven = Skagen

skavedörje = dörjefiske vid Skagen.

 

Skithusskogen = bortröjt skogsparti vid Kockängé n där det alltid växte

blåsippor och vårlökar.

 

Skomagerhörn = sundet mellan Jönsö och Feskhôlmen i Hbs.

 

Skuldhöjden = uppkom när första delen av villaområdena Viggen, Tranan och

Strandskatan bebyggdes på1960-talet; jfr Ångermanland.

 

Skärgårn = benämning på trakten vid Hasselösund, Smögen och Gravarne;

se udáskärengar

 

Smowen = Smögen

smow│are -arn, el. -rar, -rane = smögenbo

 

Smäll = markområde i Sörstràné mellan S. Strandgatan 23 och25

Not. Smäll och Hawen låg långt tillbaka i utkanten av fiskeläget.

Smäll hade sitt fähus där ”Laurins hus” ligger på Västanvindsgatan 15.

 

Smörkôôl = obebyggd kulle väster om f.d. Johan Emanuelssons åkeri.

 

Sodà = landområde vid Haby bukt på Ransvig.

 

Sode bone = det höga berget [58 m] vid Sode hue (Sote huvud)

 

Sode huè -huu = Sote huvud, den västligaste punkten på Ránsvig.

 

Sodekanal = Sote kanal/Sotekanalen invigdes 1935. Redan på planeringsstadiet pådyvlades kanalen det otympliga namnet Sotenkanalen av svenska ämbetsmän.

Två substantiv i bestämd form fogades samman.

(Man skriver t.ex. inte Hjälmarenkanalen eller säger så)

 

Soden = vattnet mellan Uggenabben och Buskär.

Stenhóggerit = Nolstràné norr om Köpmansg.+ Stenklev i Hbs. Se inf. Karta.

 

Stenhuset = unikt hus på Lahällav. 6 i Hbs, med ytterväggar av granitblock.

Det byggdes i början av 1900-talet.

 

Stenklev/ Stenklevé = östra delen av Stenóggerit i Hbs. Se infogad karta.

 

Stenkôrká = grotta ”inrymd” under stora stenblock på Högebergs västsida.

 

Store Bre-bow = den stora badviken åt norr på Jönsö; jfr Lelle Bre-bow.

 

Storedám/Storedamm = utplånad damm nära Utsikten vid Höge Bergs fot.

 

Stycket / Hunnbu stycke = området vid Lyckebo, där rondellen Askum,

Kungshamn och Hunnebostrand är belägen.

 

Stölpá [tjokt l] = lågt belägen gräsbacke på Smögen.

 

Stôlteklövvá = det ursprungliga namnet på Klevliden i Hbs. - fiint ska de va.

 

Stràné = Hunnebostrand; Läs om Stràner o Strännar nedan.

stràn│are = -arn, -are el. -rar, -rane = Hunnebostrandsbo

strànbaffar = öknamn på inv. i Sör- och Nolstràné i Hbs.

 

Studeravé = namnet på en sedan 1930-talet bortsprängd bergformation

vid Löghôlmen.

 

Sunt = Hasselösund

sunn│are = -arn,-are el. -rar,-rane= hasselösundsbo

 

Svinnevig = Svinnevik förr en ”egen” ort, nu en del av Hovenäset i nordost

 

Sågé = utplånad stor byggnad som låg vid Hemon i Hbs. på 1930-talet där,

Byggmästare Bruno Johansson sågade trävaror.

Sörstràné = södra delen av det gamla fiskeläget i Hbs.

sörbu = namnet på bohusläningarna söder om Tjörn.

 

Tángen = Fisketången

táng│are -arn, el. -rar, -rane = fisketångenbo

 

Telegrafbácken alias Hellnersbácken = den del av Köpmansgatan som går

från Fjällbovägen till Ångbåtskajen.

Terrassen = den terrasserade delen av torget vid kyrkan.

 

Thörnblasbácken = den branta delen av Torsgatan.

tjörbu = -n, -r, -ne = tjörnbor

 

Tôftedàrn = dalen i Hbs där kyrkogården ligger.

 

Tôftedàlsmyré fanns på 1800-talet. Finns inte längre.

 

Tôrvmyré/Tôrvemyré = myr ovanför Snickerifabriken som ännu är intakt.

 

Tyfsun = Tjuvsund, kvarter och berg i Gravarne.

udáskäreng│ar -ane = bovallstrandsbornas namn på folk från Hasselösund,

Smögen eller Gravarne.

 

Tôrget = kvarter i Hbs. Se infogad karta.

tôrgare = person som bor i kvarteret Tôrget i Hbs. Se infogad karta.

 

Trellarebácken = lutningen mellan Blinntarmen och Tennisbanan.

 

Tullhöjden = kulle nära S. Kajen i Hbs där två tullare byggde sina hus.

Not. Tullgatan ligger på Tullhöjden

Uddevallare = person från Uddevalla (se Kôrpestan).

uddevallare = det samma som kaffehalv/kaffegök m.fl.

 

Ullbersam = Ulebergshamn ; Även Ullbersamn el. Ullebershamn el. Hamné

Valane stavades Hvalarne på 1800-talet.

 

Válehút, -húú (t) = Valö huvud samt leden utanför.

 

Varpekil = inre delen av Klevekilen vid Varpet.

 

Veijern = den gamla stavningen på Väjern.

väj│are -arn, el. -rar, -rane = väjernbo

 

Åbyfjorn = Åbyfjorden- kallades Berofjördur på 1300-talet. Se Bäffendàl ovan.

 

Ångermanland = uppkom när villaområdena Viggen, Tranan och Strandskatan

bebyggdes på1960-talet; jfr Skuldhöjden.

 

Ängé = de närboende barnens namn på Bomanshagen på 1940 -1960-talen.

 

Äppleslätt = stavsdes Ebbleslätt 1840, stavas Ebbillslätt på nyare kartor.

Ligger nära Kocketôrpet o Rörby.

Stavades Ebbildslätt i mantalslängden år 1755.

 

Ärne/Erne = strànarnes namn på ”gården” Ellene.

Fastigheterna i norra Hunnebostrand ligger på Ellenes mark.

Södra Hunnebostrand ligger på Hunnebo gårds mark.

Gränsen mellan Ellene och Hunnebo följer i stort Torgatans sträckning.

 

Öbärsán = Öbärsand på nordvästra Ránsvig.

 

Ö = Ödby ö

Stràner ô Strännar

Kulturgeografiskt Naturgeografiskt

stràn strann

stràné stranné = badstranné

stràner strännar

strànene strännane Ref. Olof Hasslöf

 

● ”Gå bôrt igûmmel Stràné”

● ”Jä ska te Stràné ô hanla” ● [hört sägas om Grebbestad]

● Fiellbacka strand (1799) ● Framstràné ● [lok. Stràné]

● Strána = Hälleviksstrand

● Brandstadga i Södra Sotenäs på 1800-talet: ”----brandsyn

på var sin strand.” (Gravarne, Tången, Smögen och Hasselösund.)

● Strandsittare

● Strandlägenas försäkringsbolag

● Ur dombok 1687: ”---, salig David Slagman benämnd,

boendes på en strand uti Sotenäs härad, Ulebergshamn

benämnd.”

● Ur boken Rosen på Tistelön ”---- måste vara någon rask

strandbo.”

● Prof. Olof Hasslöf född i Hovenäset 1901: ”Benämningen

fiskeläge har utomstående hittat på.”

● Präst och arkeolog, fil doktor Johan Pettersson har beskrivet

fiskeläger = stenkretsar, vilka inte skall sammanblandas

med strandbunden fiskebebyggelse.

 

 

 

 

 

 

● Karl-Allan Nordblom nämner i sin bok om Väderöarna 1998 att

Framstrané i Fjällbacka är området mellan Ingrid Bergmans torg och

Oxnäs. Han har också med följande rim i boken:

 

”En väj går te Framstrané

en väj te Hombersún.

Men min väj går te Värjane,

te vide sejel ô brydane grúnn.”

 

 

 

 

Stjärnkvastarna visar var påskefyrarne eldades på 1940-1960- talen.

 

Sotenäsgillet

Museivägen 3

456 61 Hunnebostrand 0523 55 380