Jonas Hagström

Sotenäsgillet


Hembygdsföreningen

Förmodade hamnanläggningar på Ramsvikslandet i Mellersta Bohuslän

Fig. 1. De två undersökningsområdena på västra Ramsvikslandet, Sotenäs kommun.

1. Habyanläggningen


1200 m VNV parkeringsplatsen vid Haby finns en nära nord-sydlig, liten sprickdal. Ca 100 m upp i denna, från havet räknat, stöter man på en långsmal kallmurad ”brygga” på vänster sida, parallellt med dalen. Den övergår i en ”vägbank” som sedan tunnas ut mot norr (blå markering i fig 2).Något längre upp finns något som liknar en kaj. Längs den västra sidan av en bergknalle har en kallmurad vägg rests och utrymmet mellan mur och knalle har fyllts ut (röd markering i fig 2).


Jag vill minnas att jag tidigare såg fler små murar vidare norrut som kantade en väg – hittade dock inte dessa sommaren 2009.Fig. 2. Habyanläggningen. Den raka, södra delen av den blå linjen, ca 30 m lång, ser ut som en kallmurad pir eller brygga. Denna övergår i en vägbank mot norr. Den röda linjen representerar en högre belägen ”kaj”.Fig. 3. Sydligaste delen av ”bryggan” fotograferad mot söder. En lägre, slarvigare del avslutar anläggningen i denna riktning.

Fig. 4. Fortsättning av ”bryggan” norrut där den övergår till jordfylld vägbank med kantstenar (foto mot söder, Tryggö i fonden).

 


Fig. 5. ”Kajen”. Pappa står på de nordligaste av de stora block som utgör kanten på anläggningen. Till höger, i bakgrunden bakom enbuskarna, ses kanten fortsätta.

Författare:

Jonas Hagström


Under sommaren 2007 hittade jag något som liknade en stenbrygga strax väster om Haby. Under sommaren 2009 tittade jag närmare på denna samt en av mig nyupptäckt anläggning vid Grosshamn, båda på Ramsvikslandet i Sotenäs kommun. I båda fallen rör det sig om kallmurade byggen av lokal sten.


2. Grosshamnsanläggningen

Fig. 6. Grosshamnsanläggningen. Gult markerar vallen, gröna punkter sprickan och röda fyrkanten husgrunden. En röd pil visar ”kajen”.

Mitt i vallen finns ett hack som ansluter till en mot norr löpande, halvmeterbred spricka där det rinner vatten (gröna prickar i fig. 6). Delar av sträckan har kallmurade sidor. I ett tätt buskage halvvägs ner, på västra sidan, finns en husgrund.

Om man tar vägen åt väster i korsningen vid Ramsviks gård och följer den 1 km kommer man till en parkeringsplats på höger sida. En med bom avstängd väg fortsätter ned mot havet och Grosshamn. Går man 200 m ner längs denna väg och viker sedan av 50 m åt väster stöter man på en jordvall som går i en båge i öst-västlig riktning (gult i fig. 6). Vallen är ca 50 m lång

Fig. 8.”Kvarnrännan” – hitre kanten består av en klippa medan den bortre är kallmurad.

Fig. 9. Hörnet på kvarnhuset.


Ca 50 m nordväst om platsen där sprickan blir otydlig finns en 40 m lång och 1 m hög kallmurad ”kaj”. Den löper öst-västligt och slutar i väster med ett relativt högt stup.


Fig 10. ”Kajen” stegas.

 


Fig. 11.”Bryggans” ände i väster

Fig. 12. Strandföskjutningskurvan

Tolkning – helt amatörmässig


Baserat på kartans höjdkurvor, Påsses stranförskjutningskurva (fig. 12) och att jag tror att vi har att göra med hamnanläggningar blir min tolkning som följer.


För ca 1000 år sedan fanns båtägande fiskare/bönder i trakten. Dessa behövde bryggor och kajer. I Habyanläggningen är den nordligaste belägna kajen äldst då den ligger högst – från en tid då vattennivån var mycket högre än idag.


Under en senare epok hade landet höjt sig och en väg ut till en kallmurad brygga anlades på en lägre nivå. Denna förlängdes med en lägre, slarvigare del då havet dragit sig tillbaka ytterligare.


Vid Grosshamn har vi i söder en vall som dämt upp en kvarndamm. Vattnet från dammen rann ner i den delvis kallmurade sprickan/kvarnrännan. Vid sidan låg en liten hjulkvarn vars grund vi ser idag. Åldern är svårbestämd då anläggningen inte är bunden till havsnivån. Den i nordväst liggande kajen liknar den i Haby. Här kunde djupgående båtar lägga till då topografin hjälper till att skapa stor höjdskillnad i västra änden.


Jag har på ”Fornsök” sett att det finns hamnanläggningar längre ner längs kusten. Det vore kul om en arkeolog också kunde titta på ”mina” anläggningar. Området är mycket vackert så det blir nog trevligt. Resulterar besöket i en rapport vore jag tacksam för en kopia.


Vägen till Habyanläggningen: Från parkeringen vid Haby följer man stigen ner mot havet. Följ kusten åt norr in i den djupt inskurna viken (här passeras en husgrund i snåren). Fortsätt halva vägen ut på andra sidan och gå igenom grinden uppe till höger. Vandra sedan längs vattnet utåt havet 6-700 m. Ett mycket stort flyttblock ligger i vattenbrynet. Blocket markerar bortre kanten av början till den sprickdal som rymmer anläggningen.


Tillägg 2010-09-01


Under sommaren 2010 gjorde min brorson mig uppmärksam på att det ligger tre kvarnstenar på norra stranden av bukten vid Grosshamn. Detta stöder min teori om en kvarn i området. Dessutom såg jag att det finns en djup ankringsplats bakom kajen – idag förbuskad.

Postadress                           Kontakt

       

Museivägen 3                                              0523 55 380

456 61 Hunnebostrand                                kontakt@sotenasgillet.se